Friday, April 9, 2021

विराम चिह्न के प्रकार Hindi Grammar

📌📌📌📌📌

विराम चिह्न के प्रकार: 
अल्प विराम ( , )
अर्द्ध विराम  ( ; ) 
पूर्ण विराम  ( । ) 
उप विराम  [ : ] 
विस्मयादिबोधक चिह्न ( ! ) 
प्रश्नवाचक चिह्न  ( ? ) 
कोष्ठक ( ( ) ) 
योजक चिह्न  ( - )
अवतरण चिह्न या उद्धरण चिह्न  ( ''... '' ) 
लाघव चिह्न  ( o ) 
आदेश चिह्न (विवरण चिन्ह) ( :- ) 
रेखांकन चिह्न  ( _ ) 
लोप चिह्न ( पदलोप चिन्ह)( ... )
पुनरुक्ति सूचक चिन्ह- (,,) 
विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह-   ( ^ )
दीर्घ उच्चारण चिन्ह ( S  )
तुल्यता सूचक चिन्ह  ( =  )
निर्देशक चिन्ह  ( ―  )
▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No comments: